Projekt SPEKTRUM

projekt spektrum

SPEKTRUM W SIEDMIU KROKACH

Krok pierwszy (MSP):
Konsultanci Agencji Rozwoju Pomorza kontaktują się z przedsiębiorstwem, które deklaruje zamiar wzięcia udziału w projekcie, sprawdzają kwalifikowalność przedsiębiorstwa – czy mieści się w ramach definicji mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa. W ramach tego kroku sprawdzana jest także możliwość udzielenia przedsiębiorstwu grantu służącego zniwelowaniu skutków pandemii SARS-CoV-2 dzięki zakupowi specjalistycznej usługi doradczej.
Ważne! Dofinansowanie zakupu specjalistycznej usługi doradczej obejmuje 50% ceny, przy czym przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 będą mogły liczyć na wsparcie nawet 95% kosztu usługi.

Krok drugi (MSP):
Przedsiębiorstwo bierze udział w badaniu wstępnym potrzeb rozwojowych, podczas którego są ustalane obszary specjalistycznych usług doradczych niezbędnych do uzyskania impulsu rozwojowego. Badanie wstępne jest obligatoryjne dla przedsiębiorstwa zakwalifikowanego do udziału w projekcie przed złożeniem wniosku o grant.

Krok trzeci (MSP):
Przedsiębiorstwo wyszukuje w bazie Instytucji Otoczenia Biznesu, powstałej w ramach projektu SPEKTUM, podmioty świadczące istotne dla niego specjalistyczne usługi doradcze. W bazie IOB są umieszczone jedynie akredytowane przez ARP podmioty, aktywnie działające na rynku. MSP dzięki bazie uzyskuje szeroki przegląd podmiotów specjalizujących się w danym obszarze usług doradczych. ARP nie wpływa na wybór wykonawcy. System SPEKTRUM jest systemem popytowym, to klient decyduje, z kim chce pracować.

Krok czwarty (MSP):
Przedsiębiorstwo podejmuje decyzję, który podmiot umieszczony w bazie IOB jest odpowiedni pod kątem realizacji usługi doradczej. Jeśli w bazie IOB nie zostały uwzględnione podmioty, które są w stanie zapewnić MSP określoną specjalistyczną usługę doradczą, ARP szuka ich i zachęca do dopisania się do bazy po przeprowadzeniu procesu akredytacji.

Krok piąty (MSP):
Następuje złożenie przez przedsiębiorstwo wniosku o udzielenie grantu w projekcie SPEKTRUM. Szczegółowa dokumentacja konkursowa została umieszczona na stronie: https://www.arp.gda.pl/1998,spektrum-pomorski-system-uslug-doradczych Dopiero po złożeniu wniosku o grant, MSP może podpisać umowę z IOB i zacząć realizację specjalistycznej usługi doradczej.

Krok szósty (MSP, IOB):
Przedsiębiorstwo zawiera z ARP umowę grantową, w której są zawarte m.in. harmonogram realizacji usługi, warunki rozliczenia grantu. Po podpisaniu umowy grantowej przedsiębiorstwo zawiera umowę z IOB na realizację specjalistycznej usługi doradczej.

Krok siódmy (MSP, IOB):
Po zakończeniu usługi doradczej przedsiębiorstwo sprawozdaje w postaci ankiety zadowolenie z wykonania usługi oraz składa wniosek o płatność grantu. Wypłata następuje po udokumentowaniu realizacji usługi w ciągu jednego miesiąca.

Granty są przyznawane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” finansowanego z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1 (Specjalistyczne Usługi Doradcze).
Całkowita wartość projektu wynosi 27 mln zł.

Dokumentacja konkursu grantowego została umieszczona na https://www.arp.gda.pl/1998,spektrum-pomorski-system-uslug-doradczych
Zapytania prosimy przesyłać na adres spektrum@arp.gda.pl oraz pod numerami telefonów: 58 32 33 106, 601 688 364, 607 970 007.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Agencji Rozwoju Pomorza S.A.