Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI ROLEWICZ DATA PROTECTION MAREK ROLEWICZ Z SIEDZIBĄ W GDYNI

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Rolewicz Data Protection Marek Rolewicz z siedzibą w Gdyni

 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

W zgodzie z prawem do prywatności firma Rolewicz Data Protection Marek Rolewicz
z siedzibą w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 250 lok. III B1  zwana dalej RDP jako administrator danych osobowych informuje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych
oraz o sposobie wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisów https://rolewicz.com.pl lub www.ochrona-informacji.pl  użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

 1.  GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ RDP

RDP przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO
 • Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.)

 

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o następujące cele i podstawy prawne przetwarzania.

Lp.Cele przetwarzaniaPodstawa prawna
1.

W przypadku użytkowania stron internetowych https://rolewicz.com.pl i www.ochrona-informacji.pl oraz z użyciem formularza kontaktowego i innych form usług świadczonych drogą elektroniczną.

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu RDP wyrażającego się w zapewnieniu komunikacji elektronicznej i telefonicznej, prawidłowego korzystania ze strony internetowej, w szczególności jej prawidłowego wyświetlania, a także w celu prowadzenia przez RDP statystyki oglądalności strony www poprzez przetwarzanie danych adresu elektronicznego tj. nr IP, plików „cookies” oraz rodzaju urządzenia końcowego z którego połączono się z serwisami.

art. 6 ust. 1
lit. F RODO
2.

W przypadku zamiaru zawarcia  umowy z RDP, lub kiedy zawarto już umowę z RDP z klientem, kontrahentem, dostawcą

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy lub regulaminu oraz w celu wystawienia faktury, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, w celu realizacji umowy z klientami, kontrahentami lub dostawcami będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi  działalność gospodarczą – w zakresie który wykracza poza zakres jawny określony w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

art. 6 ust. 1
lit B RODO,
art. 6 ust. 1 lit C RODO
w związku
z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
3.

W przypadku przetwarzania danych osobowych  celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów RDP tj. prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów poprzez subskrypcję newslettera z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych oraz środków komunikacji elektronicznej w formie uzyskania zgody na wysyłanie informacji handlowej.

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu RDP celu marketingu własnych produktów RDP

art. 6 ust. 1
lit. F RODO
4.W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych RDP
i jej partnerów.

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu otrzymywania ofert o szkoleniach, audytach, outsourcingu Inspektora ochrony danych oraz innych nowych usługach i produktach RDP
oraz jej Partnerów w formie tradycyjnej (pocztowej) oraz elektronicznej.

art. 6 ust. 1
lit. A RODO
5.

W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji 

 

Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia aplikacji w bazie kandydatów na trenerów i ekspertów RDP na potrzeby rekrutacji.

W przypadku zawarcia z kandydatem umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy.

W przypadku wyrażenia przez kandydata na trenera/eksperta RDP odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO w celach promocji szkolenia oraz firmy RDP w zakresie: kompetencji zawodowych trenera/eksperta oraz jego wizerunku w formie fotografii/nagrania publikowanych na stronach https://rolewicz.com.plhttp://ochrona-informacji.pl, https://facebook.com , https://linkedin.com , https://trojmiasto.pl oraz w formie tradycyjnej wizytówki, w katalogach, materiałach promocyjnych

art. 6 ust. 1
lit. A RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. B w związku z art. 734 Kodeksu Cywilnego
6.

W przypadkach przetwarzania danych osobowych w  celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów RDP

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

art. 6 ust. 1
lit. F RODO
7.

W przypadku korzystania z naszych stron https://rolewicz.com.pl oraz http://ochrona-informacji.pl z użyciem zamieszczonych wtyczek przekierowujących do prowadzonych przez nas stronach Social media takich jak:. Facebook, Instagram, YouTube, Linkedin, Trójmiasto.pl

 

Pani/Pana dane osobowe takie jak adres IP oraz identyfikator przeglądarki użytkownika są przekazywane do wskazanych wyżej serwisów.

art. 6 ust. 1

lit. F RODO

 

 1.  Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez RDP

RDP przetwarza Pani/ Pana dane osobowe w następującym zakresie:

 • Dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres-email, telefon, branża, stanowisko służbowe)
  – w zakresie pkt. III 1, 3,4, 6
 • Dane niezbędne do wykonania umowy (dane identyfikacyjne oraz dane niezbędne do wykonania umowy cywilnoprawnej) – w zakresie pkt. III 2, 6
 • W przypadku użytkowania serwisów www oraz wtyczek (przycisków) Social media: dane adresu elektronicznego tj. numer IP i rodzaj urządzenia końcowego, z którego połączono się z serwisem – w zakresie pkt. III 1, 6, 7.
 • Dane niezbędne do procesu rekrutacji lub umieszczenia kandydata w bazie trenerów i ekspertów RDP – dane przekazane w CV i listach motywacyjnych w zakresie pkt. III 5, 6
 • Dane w zakresie kompetencji zawodowych i wizerunku trenera/ eksperta RDP – w zakresie III 5
 1.  Komu przekazywane dane osobowe (odbiorcy i podmioty przetwarzające)

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie:

 • podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (odbiorcom)
 • podmiotom przetwarzającym (procesorom) świadczącym usługi hostingu stron www, poczty elektronicznej, mailingu, zarządzania zapisami na szkolenia i płatnościami oraz udzielającym wsparcia w zakresie rachunkowości, pomocy prawnej, przesyłek kurierskich.
 1.  Z jakich źródeł RDP pozyskuje dane osobowe
 • od klientów, kontrahentów, dostawców, osób kontaktujących się za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • od uczestników szkoleń, konferencji
 • od kandydatów na trenerów i ekspertów RDP
 • od osób zapisanych do newslettera
 • od podmiotów świadczących usługi w zakresie prowadzenia rekrutacji, za pośrednictwem którego złożyła Pani/Pan aplikację
 • z publicznodostępnych ewidencji i rejestrów
 • z jawnych danych zamieszczonych na stronach internetowych

VII. Okres (retencja) przetwarzania danych osobowych

Pani / Pana dane będą przetwarzane do końca najdłuższego z następujących okresów:

 • przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności na czas przedawnienia ewentualnych roszczeń, lub
 • na okres związania z celem przetwarzania w oparciu o prawnie uzasadniony interes, lub
 • przez okres, na który zgoda na przetwarzanie danych została przez Panią /Pana udzielona,
  lub
 • przez okres wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów powszechnych, lub
 • na czas realizacji umowy cywilnoprawnej z RDP lub jeżeli jest Pani/ Pan pracownikiem klienta, kontrahenta RDP, do czasu realizacji w/w umowy
 • przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem / Panią i prowadzenia korespondencji

VIII Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne, czy obowiązkowe

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem:

 • nawiązania z Panią/ Panem kontaktu lub należytego wykonania umowy przez RDP
 • w przypadku użytkowania stron internetowych, prawidłowe wyświetlanie zawartości stron internetowych RDP

Podanie danych na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych nie jest niczym uwarunkowane, ponieważ zgoda może być cofnięta (odwołana) w każdym czasie. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez przesłanie odwołania zgody na adres e-mail: biuro@rolewicz.com.pl a w przypadku korzystania z subskrypcji newslettera poprzez wypisanie się (rezygnację) lub skorzystanie z w/w kanału komunikacji odwołania zgody w RDP.

IX Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane przez RDP

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
 • do sprostowania danych osobowych (art. 16. RODO)
 • do usunięcia danych osobowych wyrażonych na podstawie zgody (art. 17 RODO zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 lit. e RODO)
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO)
 • do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
 • do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO
  z wyłączeniem danych przetwarzanych na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO.)
 • do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO)
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona (art. 7 ust. 3 RODO)

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody. Wycofanie zgody w przypadku jej wyrażenia w celach marketingowych uniemożliwi otrzymywanie newsletterów lub informacji o nowej ofercie przekazywanych w formie elektronicznej lub telekomunikacyjnej.

 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
  00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1.  Czy dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich

RDP nie zamierza przekazywać Pan / Pana danych osobowych do Krajów Trzecich, chyba
że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na RDP na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do Państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft. Microsoft stosuje zasady transatlantyckich przepływów danych uznane przez Komisję Europejską w ramach Tarczy Prywatności UE – USA (ang. Privacy Shield).

 1.  Czy dane osobowe są wykorzystywane do profilowania bądź automatycznego podejmowania decyzji?

Pani / Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.